Inschrijven

Montessorionderwijs

Onze school is een methodeschool en baseert zich op de visie van Maria Montessori. Een Italiaanse arts en pedagoge die in de vorige eeuw het onderwijs helemaal anders zag dan toen  gangbaar was.

Zij stelde zich de vraag wat een kind nodig heeft in zijn groei en ontwikkeling. Een belangrijke uitspraak van haar is: “Kijk naar het kind en het zal je zeggen wat het nodig heeft!”

Geloven in elk kind is een essentieel uitgangspunt van haar pedagogie. Niet enkel een cognitieve ontwikkeling is belangrijk, maar Montessori ijverde voor een harmonieuze ontwikkeling van hoofd, hart en handen.

Kinderen moeten kunnen groeien op eigen tempo tot zelfstandige en sociale mensen die zorg dragen voor zichzelf, elkaar en de buitenwereld. In dat groeien naar zelfstandigheid zien we drie stadia:

We leren hen eerst aan hoe ze taken of lessen zelf kunnen afwerken. Vervolgens helpen we hen het zelf te doen wanneer iets nog niet helemaal lukt. En tenslotte laten we het hen helemaal zelf doen. Dit zijn dan ook de slogans van montessorionderwijs:

Leer me het zelf te doen
Help me het zelf te doen
Laat me het zelf doen

Daarnaast hebben we  drie grote pijlers in onze opvoedingsproject: vredesopvoeding, kosmische opvoeding en emancipatorische opvoeding.


Vredesopvoeding

Vredesopvoeding is in onze huidige diverse maatschappij broodnodig.

We geven dit invulling aan de hand van 6 kernbegrippen:

 • Vertrouwen: we willen tijd geven aan kinderen om te mogen groeien en om te geloven in hun eigen mogelijkheden en talenten.
 • Respect: we leren kinderen om op een respectvolle manier om te gaan met elkaar. De basis is gelijkwaardigheid tussen alle mensen.
 • Dialoog: we praten op een vriendelijke en beleefde manier met elkaar en we zijn steeds bereid om onbevooroordeeld te luisteren.
 • Positiviteit: we willen steeds op een positieve manier naar elkaar kijken en we willen positief zijn in ons handelen en denken.
 • Rust en Stilte: we beogen een rustige en stille werksfeer, we leren de kinderen hiervoor zelfbeheersing aan.
 • Empathie en solidariteit: je kunnen inleven in de situatie van iemand anders, kunnen meevoelen en begrijpen vinden we belangrijk.

Kosmische opvoeding

Kosmische opvoeding is een manier van kijken naar alles wat ons omringt. We hanteren ook hier zes kernbegrippen:

 • Nieuwsgierigheid en verwondering: we willen kinderen motiveren om na te denken over waarom dingen gebeuren en hoe. We willen ontdekken en begrijpen.
 • Deel – geheel: we maken deel uit van een groter geheel, alles is onderling verbonden. Vanuit vakoverschrijdend werken zien we het grotere geheel en zien we verbanden in ruimtelijk, historisch en toekomstig perspectief.
 • Realiteitsgericht leren: we gebruiken de dagdagelijkse realiteit en de leefwereld van de kinderen om authentieke leerervaringen te creëren.
 • Onderzoekend leren: leren door zaken uit te proberen, te ontwerpen, door proefjes te doen en door vragen te stellen.
 • Duurzaamheid: we willen permanent aandacht hebben voor de balans tussen mens, milieu en economie, zodat we samen zorg dragen voor de aarde.
 • Grote verhalen: de evolutietheorie is de basis voor onze kosmische leerlijn. We hebben het over het ontstaan van de aarde, van het leven op aarde, het ontstaan van de mens en het ontstaan van het schrift en de getallen.

Emancipatorische opvoeding

Binnen deze pijler willen we aandacht vestigen op de gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van elke mens.

 • Gelijkwaardigheid: alle mensen zijn gelijk, onafhankelijk van hun afkomst, geloof, huidskleur of geslacht.
 • Groei Mindset: leren doe je met vallen en opstaan. We stimuleren het doorzettingsvermogen, ook als dingen moeilijk lopen. We geven niet op.
 • Ondernemingszin: vermogen om iets teweeg te brengen dat vernieuwend is en grensverleggend. Kansen zien om innovatief te zijn.
 • Creatief probleemoplossend denken: erkennen en herkennen dat er uitdagingen of problemen zijn, maar op een creatieve manier nadenken over en komen tot oplossingen.
 • Verantwoordelijkheid: grote zorg en toewijding hebben voor taken en plichten.
 • Zelfstandigheid: zelfstandig keuzes kunnen maken, onafhankelijk worden van anderen. Leer het me zelf te doen, help me het zelf te doen en laat me het zelf doen.