Inschrijven

Schooltoelage

De studietoelage heet nu ‘schooltoeslag’ en is geïntegreerd in het Groeipakket (= de vroegere kinderbijslag). Vanaf dit schooljaar wordt de schooltoeslag voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs automatisch betaald via het Groeipakket. Ouders moeten dus geen aanvraag doen.

Moment van betaling

  • voor gezinnen met enkel kinderen jonger dan 18 jaar in het kleuter-, lager en secundair onderwijs: in de loop van september/oktober
  • voor de andere gezinnen: van eind oktober tot december

Wie eind december nog niets ontvangen heeft maar toch denkt recht te hebben op de schooltoeslag, kan contact opnemen met de uitbetaler Groeipakket. Meer informatie vind je op https://www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen.

 

Aandacht voor privacy en gegevensbescherming in onze scholengemeenschap

De Europese overheid heeft een nieuwe regeling uitgewerkt voor de bescherming van persoonlijke gegevens van EU-burgers. De General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van toepassing werd, legt een aantal maatregelen op die gelden voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. De GDPR houdt een verstrenging van de privacyregels in en heeft dus ook gevolgen voor scholen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen bereidde zich op de nieuwe regelgeving voor.  Dit gebeurde in overleg samen met de andere onderwijskoepels, het departement, de privacycommissie en de Vlaamse Toezichtscommissie.

Om de stijging van de planlast voor de scholen te beperken, namen de onderwijskoepels en het GO! een aantal taken op om te vermijden dat elk school of schoolbestuur dit apart moet doen. Zo werden onder meer gesprekken gevoerd met de uitgeverijen om tot één gezamenlijke Vlaanderenbrede overeenkomst inzake privacy te komen.
Toch moeten ook scholen nog zelf een aantal taken en verantwoordelijkheden opnemen. In onze scholengemeenschap ‘Sint-Jan & Visitatie’ volgden twee personeelsleden dit schooljaar gedurende drie dagen een opleiding om een beleidsplan op te stellen.  In zo’n beleidsplan worden onder meer alle documenten en programma’s met (een link naar) verwerking van persoonsgegevens gescreend. Per 1 september 2018 ontvangen alle ouders (een link naar) een aangepast schoolreglement en zal u via een afzonderlijk formulier uitdrukkelijk toestemming kunnen geven voor het nemen en publiceren van ‘gerichte’ foto’s in onze school. Ondertussen werd ook een aanspreekpunt informatieveiligheid gecreëerd.  U kan dit bereiken op privacy@sintjv.be

Schooldirectie en (administratief) personeel dienen een aantal regels in acht te nemen om de persoonlijke levenssfeer van elke leerling te respecteren. Zowel ouders als leerkrachten zitten hierover met heel wat vragen: welke informatie mag de school allemaal opvragen? En hoe lang mag ze die bijhouden? Wat doet de school met de foto’s van mijn kind? Mogen leerlingen de les filmen of omgekeerd? Daarom raden we u aan om zeker een kijkje te nemen op ikbeslis.be  Daar vind je antwoorden op thema’s als bijv. ‘gsm en smartphone op school’, ‘mijn leerling, mijn facebookvriend’, maar ook over ‘sharenting’. Dit is het delen van foto’s en filmpjes van je kinderen of kleinkinderen op sociale media, vaak zonder dat zij hiermee hebben ingestemd.